شرکت مهندسی توسعه نیرو و انتقال تفتان

همکاری متنانیرو با وزارت نیروی برق سوریه