شرکت مهندسی توسعه نیرو و انتقال تفتان

المان پست اسلایدر

دیدار مدیر عامل شرکت تفتان با وزیر برق سوریه

دیدار مدیر عامل شرکت تفتان با وزیر برق سوریه

دیدار با معاون وزیر برق سوریه

دیدار با معاون وزیر برق سوریه

توسعه همکاری های شرکت تفتان و سوریه در حوزه برق

توسعه همکاری های شرکت تفتان و سوریه در حوزه برق

اخذ ISO 9001

اخذ ISO 9001

انتخابات کمیته های تخصصی سندیکا

انتخابات کمیته های تخصصی سندیکا

بازدید ناظران پروژه PM تاسیسات و عمران امور انتقال اتوماسیون و رضوی

بازدید ناظران پروژه PM تاسیسات و عمران امور انتقال اتوماسیون و رضوی

دیدار مدیر عامل شرکت تفتان با وزیر برق سوریه

دیدار مدیر عامل شرکت تفتان با وزیر برق سوریه

دیدار با معاون وزیر برق سوریه

دیدار با معاون وزیر برق سوریه

توسعه همکاری های شرکت تفتان و سوریه در حوزه برق

توسعه همکاری های شرکت تفتان و سوریه در حوزه برق

اخذ ISO 9001

اخذ ISO 9001

انتخابات کمیته های تخصصی سندیکا

انتخابات کمیته های تخصصی سندیکا

بازدید ناظران پروژه PM تاسیسات و عمران امور انتقال اتوماسیون و رضوی

بازدید ناظران پروژه PM تاسیسات و عمران امور انتقال اتوماسیون و رضوی

دیدار مدیر عامل شرکت تفتان با وزیر برق سوریه

دیدار مدیر عامل شرکت تفتان با وزیر برق سوریه

دیدار با معاون وزیر برق سوریه

دیدار با معاون وزیر برق سوریه

توسعه همکاری های شرکت تفتان و سوریه در حوزه برق

توسعه همکاری های شرکت تفتان و سوریه در حوزه برق

اخذ ISO 9001

اخذ ISO 9001

انتخابات کمیته های تخصصی سندیکا

انتخابات کمیته های تخصصی سندیکا

بازدید ناظران پروژه PM تاسیسات و عمران امور انتقال اتوماسیون و رضوی

بازدید ناظران پروژه PM تاسیسات و عمران امور انتقال اتوماسیون و رضوی